دانلود رمان آتش هوس تو pdf از یسنا بانو با لینک مستقیم

دانلود رمان آتش هوس تو pdf از یسنا بانو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یسنا بانو میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/مذهبی/درام

خلاصه رمان آتش هوس تو

دختری که اسیر پسری هوس باز میشود

گرفتار هوسی که اتش به جان دو خانواده می افکند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آتش سرد اسما مومنی

قسمت اول رمان آتش هوس تو

خودم رو روی خاک سرد و نمناک قبرستون انداختم و با زجه و ناله گفتم:

آخه بی وفا چرا تنهام گذاشتی!؟

تو رو قرآن چشم هاتو باز کن!

مرگ من بلند شو ببین می خوان تو رو ازم جدا کنن!

ببین دارم گریه می کنم! مگه نمی گفتی هیچ وقت تنهات نمیذارم!

پس چیشد!؟

توجهی به حرف ندا نکردم، با وحشت به جنازه ی قهرمان زندگیم نگاه کردم که می خواستن

داخل اون قبر تنگ و تاریکترانه جان تو رو خدا خودتو اذیت نکن؛ پاشو عزیزم

بگذارنش یه لحظه حال خودم رو نفهمیدم، عین آدمهای جنون گرفته از جام بلند شدم و دستهای ندا رو پس زدم و به طرف

قبر دویدم اما لحظه آخر به عقب کشیده شدم؛ با تمام توانم جیغ کشیدم:

ولم کنین

مگه نمی بینین دارن تمام هستیمو می ذارن توی قبر

با زجه ادامه دادم_ ِد لعنتیا اونجا تاریک و سرده

از شدت جیغ ها و زجه هام حس می کردم گلوم زخم شده دیگه نای حرف زدن نداشتم، با ریخته شدن خاک به روی تن

بابام، ته مونده های غرورم به اتمام رسید و دو زانو کنار قبرش فرود اومدم

مات به سنگ قبری خیره موندم که تن پدرم رو تو آغوش سردش گرفته بود!

قبری که حاال خونه ی ابدی تمام زندگیم بود

تهی از هر احساسی بودم! قلبم تیر کشید

دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد، چشمام روی هم افتاد و به عالم بی خبری فرو رفت با …

دانلود رمان آتش هوس تو pdf از یسنا بانو با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان پریا برای سادگیت pdf از ندا بشر دوست با لینک مستقیم

دانلود رمان پریا برای سادگیت pdf از ندا بشر دوست با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ندا بشر دوست میباشد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پریا برای سادگیت

قصه ی زندگی پریا دختری با شخصیتی وابسته و خجالتی و آغاز آشنایی او با امیر

پسری خود ساخته و مقتدر که با ازدواج آنها بخاطر عشق به سادگی های او داستان آغاز میشود و

حالا که ۶ ماه از ترک امیر بعد از ۴ سال و نیم زندگی مشترک روایت مرور خاطرات

لحظه به لحظه افکار و اشتباهات پی در پی او در زندگی با وجود عشق شدید

این دو و تفاهم و درک متقابل نسبت به هم که چگونه به سوء تفاهم و نفرت از یکدیگر انجامید

در این بین زندگی پریا با زندگی پیرمرد همسایه و آشنایی با خاطرات بسیار تلخ او عوض میشود و

به جنبه دیگری از زندگی پی میبرد آیا او موفق میشود نظر امیر را برگرداند؟! کتاب زیبائیست خواندنش را توصیه می کنم.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخو

قسمت اول رمان پریا برای سادگیت

بعدم یه دل سیر بغلش کردمنه دیگه بدون شما دوتا

هرگزززخب دیگه دلی حاال بدونه ما میری مسافرت اره؟؟

دالرام بلند شد و لباساشو عوض کرد منم عوض کردم

یه شلواره جین خاکستری با تی شرت خاکستری موهامم دورم باز گذاشتم

بعدم مارال اومدو یه نیم ساعتی تو اتاق با هم سه تایی حرف زدیم

-چشم حنا جونم االن میااایمبچه ها بیاید کمک کنید ناهارو بکشیم

واااای اخ جوون فسنجون .

شروع کردیم به چیدن میزو دایی محمد و عمو فرید )شوهرخالم(هم رسیدن

ناهارو با شوخیا و مسخره بازیه مانی و مارال خوردیم مثه قدیما

همون موقع ها که هممون تو این خونه جمع میشدیم

دلم تنگ شده بود واسه این روزایه خوووب

-بچه ها برنامه فرداتون چیه

-هیچی تو برنامه ای داری

دانلود رمان پریا برای سادگیت pdf از ندا بشر دوست با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان جسیکا دختر بند انگشتی pdf از بهار_رویا با لینک مستقیم

دانلود رمان جسیکا دختر بند انگشتی pdf از بهار و رویا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بهار و رویا میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/فانتزی/هیجانی

خلاصه رمان جسیکا دختر بند انگشتی

جسیکا دختری از دنیای بند انگشتی ها!

آلفرد پسری از دنیای ادم بزرگ ها!

تقدیر آنان را چگونه به هم می رساند ؟

آیا عشقی در این میان به وجود می آید ؟ پذیرفتن عشقی از جنس افسانه!

افسانه ای پنهان

چه کسی به دنبال افسانه می رود و آن را آشکار می سازد؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخو

قسمت اول رمان جسیکا دختر بند انگشتی

آلفرد

با کلافگی از آهنگري بیرون زدم و به سمت خونه راه افتادم

از اینکه کسی نبود تا موقع اومـدن بـه خونـه ازم اسـتقبال کنـه بـدجوري حرصـم مـی گرفـت بـه

این تنهایی پنج سالی هست که عادت کردم

از وقتـی کـه پـدر و مـادرم بـه خـاطر شـهرت از هـم جـدا شـدند و مـن رو بـه حـال خـودم رهـا

کردند

من اون موقع یک پسر بیسـت و دو سـاله بـودم بـا یـک روحیـه ي حسـاس بـه خـاطر تـک فرزنـد

بودنم همیشه به تنهایی و گوشه گیري عادت داشتم و دارم

بعد از اینکـه مامـان و بابـام تنهـام گذاشـتن مـن هـم از هنـد مهـاجرت کـردم و اومـدم تـوي یـک

دهکده ي کوچیکی که فاصله اي تا هند نداره

اینجام تنها زندگی می کنم با یک زندگی تکراري و بدون هیجان

مشغول ناهار خوردن بودم که صداي در توجهم رو جلب کرد

لقمه ام رو قورت دادم و بی حوصله از جام بلند شدم

کیه؟

منم آلفرد پدر کشیش با تموم شدن حرفش سریع در رو باز کردم

سلام پدر اتفاقی افتاده؟

پدر کشیش نگاهی به سرو وضعم انداخت و با تکون دادن سرش گفت:

فعلا چیزي نگو باید همراهم بیاي

آخه چیشده؟

پدر کشیش: چیزي

دانلود رمان جسیکا دختر بند انگشتی pdf از بهار_رویا با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان عشق سبز pdf از فرشته اقیان با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق سبز pdf از فرشته اقیان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فرشته اقیان میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان عشق سبز

عشق سبز ماجرای زندگی دختریست که از زندگی در زادگاهش…

با همه ی القاب و شهرت خانوادگی و از همه ی چشم و همچشمی ها و

آداب و رسوم قدیمی و کهنه آنجا و حتی نامزدش که جزئی از طبقه مرفه

آن شهر بود گذشت و زندگی جدیدی را در همراه مردم ساده و بی ادعایی

در جایی دیگر و همراه با نامزد قبلی مادرش آغاز کرد جایی که

شروع عشقی تازه در زندگی او بود

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بستنی وانیلی من

قسمت اول رمان عشق سبز

از طبقه سوم بيمارستان هر فيلد بيرون را مي نگريست بر خالف روزهاي قبل ، آن روز هوا آفتابي بود و سبزه هاي

محوطه بيمارستان که از باران شب پيش خيس شده بودند زير نور آفتاب جلوه هاي خاصي پيدا کرده بودند از

انتهاي راهرو دکتر فروزان ، دکتر هيرون به من نزديک مي شدند از پنجره روي برگرداندم و به طرف آنان رفتم

سلام ، صبحتان بخير

هر دو با هم جوابم را دادند:سالم روز بخير

دکتر فروزان در حالي که لبخند مي زد گفت:حالت چطور است دخترم؟

چون فارسي شروع به صحبت کرده بود من هم به فارسي جواب او را دادم:متشکرم دکتر ، حال مادرم چطور است؟

سري تکان داد و جواب داد:عمل رضايت بخشي را پشت سر گذاشتيم ، مادرت زن مقاومي است و بخوبي توانست

اين عمل را تحمل کند حاال که آزمايشهاي بعد از جراحي قلب مادرت را ديده ام مي توانم با اطمينان بگويم قلب او

مي تواند ساليان سال کار کند، ولي به شرطي که رژيم غذايي را دقيقاً رعايت کند تا رگها دوباره مسدود نشوند

نفس راحتي کشيدم و پرسيدم:مي توانيم….

دانلود رمان عشق سبز pdf از فرشته اقیان با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان واژگونی pdf از تبلور با لینک مستقیم

دانلود رمان واژگونی pdf از تبلور با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان تبلور میباشد

        موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/انتقامی/مذهبی

خلاصه رمان واژگونی

عطا مردی خشن با گذشته‌ای دردناک که باعث شده کینه عمیقی نسبت به مذهبی داشته باشه و

حالا با دیدن صحرا دختر محجبه با روحیه‌ای شاد و شیطون تمام گذشتش جلو چشماشه و

میخواد انتقام سرنوشتشو از صحرا بگیره..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عاشقت میکنم

دانلود رمان لیلیوم

دانلود رمان پارانویا

قسمت اول رمان واژگونی

اولین پست تقدیم به خیال مبهم چند ساله!

_استاد در مورد فلسفه مرگ چی میگن؟

محسن ماژیک روی سکو میذاره به دانشجو هاش خیره میشه

دستش تکیه گاه سکو کنفرانس میکنه و با صدای که شبیه

دوبلرهای سینماست شروع به صحبت میکنه

_ نیچه فیلسوف معتقد که زندگی که در مقابل سختی ها و

رنج ها به آن آری می گویم و معتقد هستیم که انسان بایستی

هرچه سرشارتر و پرکارتر زندگی کنه و از این طریق که می

خواهد اندیشه ترس از مرگ را از بین ببره. و در صدد این است

که زندگی را دوصد چندان بیش تر از مرگ شایسته اندیشیدن

بکنه و نیز معتقد که انسان باید آزادنه و آگاهانه مرگ خود را

انتخاب کنه.

یکی از پسران دانشجو ها با نکته سنجی میگه

_این ادعای همه فلاسفه است

دانلود رمان واژگونی pdf از تبلور با لینک مستقیم

ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان زنجیر وظیفه pdf از کورا ریلی با لینک مستقیم

دانلود رمان زنجیر وظیفه pdf از کورا ریلی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کورا ریلی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 دانته جوانترین رئیس تاریخ مافیا شیکاگو سالها پیش بر اثر سانحه ای همسر خود را از دست می   دهد. او که بسیار عاشق همسر قبلی خود بوده نمی‌تواند با مرگ او کنار بیاید و او را فراموش کند.   اما او رئیس مافیا است و از او انتظار می‌رود همسری انتخاب کند تا بتواند برایش جانشینی به دنیا   بیاورد. از این رو والنتینا برای او انتخاب شده   والنتینا نیز همسر خود را از دست داده بود بنابراین دانته تصور می‌کرد او بهترین گزینه برای ازدواج   است. زیرا به خاطر غم از دست دادن شوهرش حاضر نمی‌شود با دانته رابطه عاطفی داشته   باشد و این برای دانته یک گزینه ایده‌آل محسوب می شود. زیرا دانته نمی‌تواند جز همسر سابقش به   زن دیگری فکر کند تا چه رسد به اینکه با او هر گونه رابطه ای داشته باشد   از طرف دیگر والنتینا در ازدواج قبلی….

دانلود رمان زنجیر وظیفه pdf از کورا ریلی با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان آه شبهای سرد من pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان آه شبهای سرد من pdf از مسیح و شیما با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مسیح و شیما میباشد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان آه شبهای سرد من

سلام، ایام به کامتون و روزگارتون به خیر و شادی.

مسیح هستم نویسنده نقش فراز توی رمان آه شبهای سرد من.

امید دارم من و شیما بتونیم با نوشتن یک رمان کل کلی و عاشقانه رفع نیاز کنیم

از رمانخونهای واقعی که قلم رو مشناسند و قدر نوشته های واقعی رو از قلم هرز میدونن و تشخیص میدن.

ما سعی کردیم برای اولین بار یه خانم و آقا رمانی رو به طور مشترک بنویسیم

تا ثابت کنیم میشه جذاب بود وجذابیت داشت اما حرمت قائل بود و حریم نگه داشت..

 قیمت این رمان : ۵ هزار تومان €

 ( دانلـود فـوری پس از پرداخت ) ⇓

پرداخــت + دانلود فــوری

اگر از لینک بالا موفق به خرید نشدید مبلغ ۵ هزارتومان رو به شماره کارت

۶۳۹۵۹۹۱۱۷۵۸۳۶۹۵۶ بنام شورکی

انتقال دهید و پس از خرید ۴ رقم آخر کارت + زمان خرید را به شماره ۰۹۱۰۰۵۴۴۰۲۰ ارسال کنید . (پس از تایید فورا لینک رمان برای شما ارسال میشود)

√ پشتیبانی ۲۴ ساعته پس از فروش : ۰۹۱۰۰۵۴۴۰۲۰ (فقط از طریق پیام)

دانلود رمان آه شبهای سرد من pdf با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان سرطان قلب pdf از فاطمه پ با لینک مستقیم

دانلود رمان سرطان قلب pdf از فاطمه پ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه پ میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی

خلاصه رمان سرطان قلب

داستان در مورد دختری هست به نام رومینا رومینا وقتی بچه بوده

مادرشو از دست میده همه کسش میشه پدرش تا اینکه پدرش رو

به جرم قتل رییسش میگیرن پدرش اعدام میشه و رومینا تنهاتر

اونکه خونشونو به خاطر طلب کارای باباش میفروشه ، میمونه تو

خیابون تا اینکه هم دانشگاهیش باران اونو میبره خونشون و اون

موقع بوده که با رادمان آشنا میشه میفهمه که اون و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکار هات من

قسمت اول رمان سرطان قلب

رومینا رومینا بیا شام بخور

این صدای زهرا خانم بود که منو صدا میکرد بلند شدم

و روسریمو مرتب کردم از اتاق خارج شدم و از پله های

مارپیچی رفتم پایین کسی به جز زهرا خانم خدمتکار

خونه ی جناب شکوهی نبود

زهرا خانم به قیافه ی معذب من نگاهی انداخت بعد

لبخندی زدو گفت

راحت باش دخترم غریبگی نکن تو هم مثل دختر

حمید خان میمونی

لبخندی زدم و گفتم زهرا خانم خب بالخره بایدم

خجالت بکشم اومدم سر بار این خانواده شدم

صدای حمید خان از پشت سرم شنیدم

اگه یه بار دیگه همچین حرفی بزنی به خدا دیگه

نگات نمیکنم تو برا من با بارانو باربد هیچ فرقی نداری

تو دختره خودمی!

لطف دارین

ساناز خانم همسرحمید خان که به شدت مهربون و

دلسوز بود گفت

بابا غذا سرد شد بشینید اگه شما دلتون صحبت

میخواد ما باید گرسنگی بکشیم

خندیدیم و نشستیم باران و باربد اومدند و پیشمون

نشستند آروم شروع به خوردن اون قیمه بادمجون

کردیم الحق که خوشمزه بود باران رو به باباش

گفت

بابا جونــــــــــــــــم ؟

حمید خان من پول نمیدما گفته باشم

باران دلخور گفت من کی پول خواستم آخه ؟!

هر وقت اونجوری صدام..

دانلود رمان سرطان قلب pdf از فاطمه پ با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان ملکه ماه pdf از رضوان لینک مستقیم

دانلود رمان ملکه ماه pdf از رضوان لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رضوان میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عشق تا ابد

راجع به دختری به اسم لیاست که بعد از کلی عاشقی متوجه میشه پسر داستان برادرشه و

میخواد از عمارتشون بره که با مردی آشنا میشه مردی صبور و خوش قلب اما…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان افسانه

 

دانلود رمان ملکه ماه pdf از رضوان لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان پسر مقتول pdf از معصومه ملک محمودی با لینک مستقیم

دانلود رمان پسر مقتول pdf از معصومه ملک محمودی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان معصومه ملک محمودی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/انتقامی

خلاصه رمان پسر مقتول

طی یه دعوای ساختگی پدر نکیسا کشته میشه و پدر مانلی به جرم قتل به زندان برده میشه.

همین اتفاق باعث میشه سرنوشت سخت و عاشقانه ای برای مانلی و نکیسا و

بقیه ی دختر و پسرای داستان ایجاد بشه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان انتقام زیبا معصومه ملک محمودی

قسمت اول رمان پسر مقتول

به انگشتری که ساده و دارای یک نگین بود نگاه کردم.

اصلا دلم نمی خواست با علیسان نامزد بشم،اما واسه این حرفا خیلی دیر شده و من الان نامزد

علیسان محسوب میشم.

از همون اول من علیسان رو به چشم یه پسرعمو می دیدم و الانم که قراره شوهرم بشه،برام عذاب

آوره.

من علاوه بر اینکه عالقه ای بهش ندارم و اونو فقط پسر عمو میبینم، از اخالق و رفتارش هم بدم میاد.

اما گوشای مامان و بابام کر شده بود و فقط می گفتن علیسان…

حتی به اینکه من آخرین بچه ی اونا هستم و قبل از من یه پسر و یه دختری دارن که به ترتیب ۲۳ و

۲۵ سالشونه و من فقط ۱۹ سالمه اهمیت ندادن و به محض اینکه عمو منو برای علیسان خاستگاری

کرد،قبول کردن.ی کاش یه نفر تموم این حرفای منو به اونا می گفت تا اونا جور دیگه ای تصمیم می گرفتن.

با صدای زنعمو به خودم اومدم و دست از افکارم کشیدم؛

– مانلی؟ به نظر تو عروسیتون کجا باشه؟

زنعمو بر خالف علیسان اخالق خوبی داشت و من واقعا دوسش داشتم. البته عمو جون هم خوب بود

ولی نمیدونم این بچشون به کی رفته بود که همچین اخالق و رفتاری داشت که باعث میشد ازش

خوشم نیاد.

اروم لب زدم:

– هر چی شما بگین.

علیسان ..

دانلود رمان پسر مقتول pdf از معصومه ملک محمودی با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود
تمام حقوق برای شیک رمان محفوظ بوده . کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع و درج لینک مانعی ندارد.

طراحی و توسعه وین تم