دانلود رمان صورتک ها pdf از مهتابی 22 مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان صورتک ها pdf از مهتابی ۲۲ مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهتابی ۲۲ میباشد

موضوع رمان: رواعصابی/روانشناسی

خلاصه رمان صورتک ها

سامین یک دختر مبتلا به اختلال ترانس هستش سالیان سال نتونسته برای خودش دوست

صمیمی داشته باشه حتی نتونسته خودشو با یه جمعی سازگار کنه، تو جمع دخترونه

نتونسته دووم بیاره، تو جمع پسرونه هم اونو قبولش نکردن سالها به همه گفته چه مشکلی داره

اما یا اونو مسخره کردن یا تهدیدش کردن که مشکلشو علنی مطرح نکنه سامین روابط عمومی

خوبی نداره، با همه در حال جنگ و ستیزه، به خاطر اینکه باهاش بدرفتاری شده و حرفهای منطقیش

با خشونت جواب داده شده خودش یک آدم خشنیه، این آدم نتونسته قدرتشو ثابت کنه خودش

اطمینان داره که مرده اما تو جامعه جنسیت زنونه اش رو در نظر می گیرن و اونو ضعیف می دونن

رمان پیشنهادی: دانلود رمان بخیه مهتابی ۲۲

قسمت اول رمان صورتک ها

باد سردي می وزید روبه روي خانه ي دو طبقه اي ایستاده بودم

خانه ي بزرگی با دیوارهاي مرمري چمدان زرشکی

رنگم را به دیوار خانه تکیه دادم آه عمیقی کشیدم

رویم را به سمت فهیمه کردم: اینجاست؟

آره خونه ي خوبیه حالا بیا بریم داخلشو ببین به دانشکده هم نزدیکه –

خوابگاه درب و داغونی که با حسرت اضافه کرد: از اون ۲۰ نفر

تو یه اطاق ۹ متري زندگی می کنن که خیلی خیلی
بهتره
سرم را تکان دادم فهیمه دکمه ي زنگ را فشار داد صداي نه چندان ظریفی را شنیدم: کیه؟

سامین ،منم، فهیمه هستم یه هم خونه واست آوردم یادت میاد که گفته بودي –

زود: بیا تو حرفش را قطع کرد

درب خانه باز شد چمدانم را به دنبال خودم کشیدم برخورد چرخهایش با سطح زمین صداي ناهنجاري ایجاد کرده بود

بعد از درب ورودي پارکینگ بزرگی بود که سمت چپ آن راه پله اي به..

دانلود رمان صورتک ها pdf از مهتابی 22 مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان همیشه در قلبم بودی و هستی pdf از زیبا دخت با لینک مستقیم

دانلود رمان همیشه در قلبم بودی و هستی pdf از زیبا دخت با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زیبا دخت میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

سارا که بیستو دوساله شه قبلا ضربه ی خیلی بدی خورده و روحش خیلی رنجور شده!!! بخاطر اینکه فکر میکنه نامزدش عرشیا مرده
سارا به صورت خیلی اتفاقی با بهزاد آشنا میشه بهزاد عاشق سارا میشه و باهم عروسی میکنن !!! بعد از مدتی میفهمه که بهزاد داره بهش عشق میکته اما اینحوری نیس و باعث میشه برای مدتی از هم جداشنو زندگیشون عوض بشه!!! و ..

دانلود رمان همیشه در قلبم بودی و هستی pdf از زیبا دخت با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان دلربا pdf از honey14 با لینک مستقیم

دانلود رمان دلربا pdf از honey14 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان honey14 میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 این دختر همان است همانی که دوسال در پی اش بودی همانی که ۶ سال تنهایش گذاشتی همانی که بدستش اوردی و همانی که تنهایت گذاشت و… رفتن برای هدف هایشان و بازگشت همه به سوی عشق است

دانلود رمان دلربا pdf از honey14 با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان عشق مشکی pdf از محبوبه77 لینک مستقیم

دانلود رمان عشق مشکی pdf از محبوبه۷۷ لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان محبوبه۷۷ میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عشق مشکی

چند سال بود ندیده بودمش دلم براش تنگ شده بود

زل زده بودم به سقف و دراز کشیده بودم رو تخت یعنی میشه یه روز دوباره ببینمش؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پیچ شمرون

قسمت اول رمان عشق مشکی

از دانشگاه خارج شدیم. با دوستم السا رفتیم بیرون که وسط راه گفت:

+جواب پدر مادرمو چی بدم میدونی که گیر میدن السا یه کافه نزدیک اینجا میشناسم بریم؟

+خوب بریم دوستم برو بابا تو هم همش میگی گیر میدن گیر میدن

-حاال شدی دختر خوب

رفتیم سمت کافه و یه میز خالی بود و نشستیم و گارسون اومد گفت:

امرتون چی میل دارین؟

– قهوه

+یه اسپرسو لطفا

گارسون یادداشت کرد و رفت.

السا گفت : کافه دنجیه اینجا زیاد میام

+آره خیلی خوشگله و همم شلوغ

داشتیم حرف میزدیم که گارسون سفارشا رو آورد و گفت: امر دیگه ندار ین؟

+ممنون خیر ممنون

با یه لبخند به السا نگاه کردم و یه دفه گفت: رونا این پسره رو به رویی رو میبینی همین که پشت من نشسته

گفتم: آره عزیزم چطور؟

حس میکنم میخ شده رو من

حس نکن السا تو حس نکنی راحت تری

یه چشم غره بهم رفت گفت: خوشگل ترین پسر دانشگاست میگن به هیچ دختری محل نمیده

+به درک منم بهش محل نمیدم

پاشد و گفتم کجا میریاه رونا خیلی بیشعوری

+گوه نخور السا بشین سره جات میرم شماره بدم

-اگه به تو باشه دوتامون میترشیم

داشت میرفت که گفتم السا دیوونه بیا اینجا

+برو بابا تو هم ب یا

دستمو گذاشتم رو سرم و آروم گفتم زمونه برعکس شده عوض اینکه اون بیاد شماره بده این رفت شماره بده.

دانلود رمان عشق مشکی pdf از محبوبه77 لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان دنیام باش pdf از زهرا خرمی فر با لینک مستقیم

دانلود رمان دنیام باش pdf از زهرا خرمی فر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا خرمی فر میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان دنیام باش

تو نیستی و من در خودم سرگردانم غیرقابل نفوذ برای واژه ها مصون برای سکوت شبها را ترک میکنم

بدون هیچ مسیر بی آنکه بدانم زندگی را دوباره از کجا شروع کنم…خلاصه که خانواده ای نیست

که مثل ما تا این حد پولدار باشه  با رسیدن به خونه کیانا، از فکر بیرون اومدم

 دستم رو روی بوق گذاشتم و چند بار پشت سر هم فشردمش

با بیرون اومدنش از حیاط، دست از بوق زدن برداشتم و دستم رو روی فرمون گذاشتم

در ماشین رو باز کرد و خودش رو داخل ماشین پرت کرد   سلام دختره، چه طوری خوبی!

نگاهش کردم که مثل همیشه آرایش غلیظی کرده بود   چشم هام رو باز و بسته کردم

علیک  مرسی  خب کجا بریم! لب برچید   وا تو زنگ زدی گفتی آماده باش میام دنبالت

پس باید خودت ببریم یه جایی دیگه  اخمی کردم   من نمی دونم هر جا تو بگی

لبخندی زد   اوکی  پس به عرشیا زنگ می زنم با دوستش بیان رستوران ما هم بریم خوبه؟

اوه   کوفت‌  ماهورا باز چرت نگی فهمیدی؟  تا نگن نمی گم

نفسی کشید   خوبه خیالم راحت شد

با رسیدن به رستوران از ماشین پیاده شدیم باهم رفتیم سمت در ورودی رفتیم و وارد شدیم

نگاهی به اطراف انداختم رستوان شیک و مدرنی بود به آدم ها نگاه کردم و از کیانا پرسیدم:

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جیبم خالی دلم پر

قسمت اول رمان دنیام باش

کجان؟ _اونا اونجان

نگاهم رو دوختم به دو پسری که داشتن به ما نگاه میکردن کیانا دستم رو کشید و به طرفشون رفتیم

_بریم  کنارشون وایسادیم یکیشون با لحن صمیمانه ای احوال پرسی کردن

_ سلام‌خوبید؟ سلام نکردم و فقط سرم

دانلود رمان دنیام باش pdf از زهرا خرمی فر با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان بیتا pdf از مریم جعفری لینک مستقیم

دانلود رمان بیتا pdf از مریم جعفری لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم جعفری میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بیتا

بیتا با ضمانت بابک پسر دائیش از کانون اصلاح زنان خیابانی آزاد میشود و

راهی جز همراهی با او ندارد، بابک که سالها عاشق بی تا بوده حتی بعد

از ازدواجش با کامران همچنان قصد حمایت از او و پسرش کیان را دارد

اما بیتا بخاطر… ️

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آنالیزگر زندگیم

دانلود رمان آشیانی از حریر مریم جعفری

قسمت اول رمان بیتا

به آسمان شهریور ماه زل زده بودم انگار جایی بین آن ابرهای در هم دنبال چیزی میگشتم حتی گذشت چند ماه

هم سبب نشده بود به محیط کانون عادتکنم در حقیقت در آن مدت نه تنها با کسی قاطی نشدهبودم بلکه از قبول هر

پیشنهادی برای نزدیک شدم به دیگران کناره گیری کرده بودم دلم میخواست توی الک خودم باشم و فقط فکر

کنم آن افکار خیلی آزارم میداد، ولی مثل کسی که بخواهد خودش را تنبیه کند رنجش را به جان میخریدم

مددکارهای کانون معتقد بودند که باید مدتها تحت نظر روانپزشک دارو مصرف کنم ،اما خودم معتقد بودم هیچ

دارویی مرهم دل زخم خورده ام نیست

صدای یکی از بچه ها سکوت اتاق را در هم شکست:

بیتا، پاشو بیا پایین خواهر راضیه باهات کار داره!

به طرفش برگشتم وبی حوصله پرسیدم:

چه کارم داره؟

دختر شلوغ و سر به هوایی بود شانه باال انداخت و گفت:

من از کجا بدونم؟

اصلاحال و حوصله نداشتم توران پشت چشمی نازک کرد و در حال رفتن زیر لب گفت:

خود دانی؟

روسری ام را مرتب کردم و از اتاق خارج شدم یکی دوتا ازدخترها با زنهای میانسال شوخی های وقیحی میکردند از

میان آنها رد شدم و به طرف پله ها رفتم شنیدم که یکی از آنها گفت:…

دانلود رمان بیتا pdf از مریم جعفری لینک مستقیم

ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان زندگی رویا pdf از فاطمه زیلوباف با لینک مستقیم

دانلود رمان زندگی رویا pdf از فاطمه زیلوباف با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان فاطمه زیلوباف میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان زندگی رویا

مربوط به دختری کرجی هست که در خانواده ی مرفعی بزرگ شده که پدرش فوت کرده و

با مادرش زندگی میکند.رویای قصه ی ما دانشجوی رشته ی معماری در

دانشگاه شیراز است واما زندگی رویا.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تلافی و اما عشق

دانلود رمان برزخ رعنا

دانلود رمان رویای مات

دانلود رمان زندگی رویا pdf از فاطمه زیلوباف با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان نم شب pdf از Shabnami1104 لینک مستقیم

دانلود رمان نم شب pdf از Shabnami1104 لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Shabnami1104 میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/غمگین

خلاصه رمان نم شب

همیشه در کنار تخته سنگی روی شن‌های خیس و صدف‌وار ساحل نشسته بودم

نفس عمیقی کشیدم که هم‌زمان نسیم ملایمی زلف‌های پریشان سیاهم را همانند

قاصدک، در هوا به پرواز درآورد و با دست‌هایم پیراهن حریر

سفید رنگم را که همراه موهایم در هوا معلق بود گرفتم

به انگشت‌های پاهایم که روی شن و ماسه‌های آرام دریا خوابیده بودند نگاه کردم

چقدر رنگ قرمز براق لاک‌هایم همراه با شن‌های زیر و روی پاهایم ترکیب زیبایی را پدید

آورده بود ناگهان، با احساس خیسی بر روی صورت و لباس‌هایم، نگاهم را از انگشتانم

گرفتم و به موج‌هایی دوختم که مانند دوستانی متحد دست در دست یک‌دیگر، به سمتم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نقاب دل مرضیه یگانه

قسمت اول رمان نم شب

هجوم می‌آوردند و در جلوی پاهایم به زانو می‌نشستند لبخندی بر لبانم آمد با صدای

پرندگان و موج‌های خروشان، که سمفونی بسیار زیبایی ایجاد کرده بودند به خود آمدم

غروب شده بود و چه غروب زیبا و دل نشینی

نگاهم با پیراهن و موهایم گره خورد، که اکنون مانند موج‌های دریا کمی آرام گرفته بودند و

از دست باد خارج شده بودند لاک قرمز پاهایم هنوز هم در تاریکی شب برق می‌زدند

تکیه‌ام را به سنگ پشت کمرم دادم، سرم را روی آن گذاشتم و به آسمان خیره شدم

و به فکر فرو رفتم به فکری عمیق که این داستان از کی شروع شد؟

درست هشت سالِ پیش دقیقاً چنین روزی بود با صدای زنگ هشدار گوشیم، چشم‌هام

رو به سختی باز کردم و با بی‌حالی از روی تخت بلند شدم همین‌طور که با خودم

حرف می‌زدم که چرا دیشبُ زودتر نخوابیدم؛ به سمت دستشویی به راه افتادم، که

ناگهان با سر توی..

دانلود رمان نم شب pdf از Shabnami1104 لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان نفس به نفس pdf از هستی_صدقی_پویا با لینک مستقی

دانلود رمان نفس به نفس pdf از هستی_صدقی_پویا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هستی_صدقی_پویا میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی/غمگین

خلاصه رمان نفس به نفس

درمورد دختریه ک بخاطر ی سری اتفاقات خانوادش چندسال پیش با برادرش میفرستنش

خارج ازکشور ک بعد از چند سال ب ایران برمیگرده و با موافقت برادرش با دوست داداشش

دوست میشه حالا روشاو برادرش غافل از اینن ک این دوستی برای چی بوده و

بعدش چ اتفاقاتی میفته میشه گفت ی عشقیه ک بعدازچندین سال هنوز پا برجاست

ولی ب خاطر ی سری اتفاقات از هم دور میشن و ترس از دست دادن همو دارن

اما عشقشون بدون هیچ خیانتی پیش میره اما با هیجانات بسیار…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دل های لژیونر 

 

دانلود رمان نفس به نفس pdf از هستی_صدقی_پویا با لینک مستقی
ادامه مطلب / دانلود

دانلود رمان فرزند ارباب جلد دوم pdf از فاطیما انتی با لینک مستقیم

دانلود رمان فرزند ارباب جلد دوم pdf از فاطیما انتی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطیما انتی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

ندا دختری که توی عمارت سلحشور خدمتکاره….
خانم عمارت به اون تهمت میزنه

دانلود رمان فرزند ارباب جلد دوم pdf از فاطیما انتی با لینک مستقیم
ادامه مطلب / دانلود
تمام حقوق برای شیک رمان محفوظ بوده . کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع و درج لینک مانعی ندارد.

طراحی و توسعه وین تم